กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

กรมควบคุมมลพิษ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมทรัพยากรธรณี...

หมวดหมู่ย่อยของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ


เว็บไซต์ในหมวดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 18 เว็บไซต์
แบนเนอร์
วันนี้
เดือนนี้
N/A
---
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 (Sep 14, 2010)

ทำหน้าที่ให้บริการข่าวสารทางด้านน้ำบาดาล ทั้งกฎหมาย แจ้งเบาะแสการขุดเจาะน้ำบาดาลอย่างผิดกฎหมาย ข่าวความเคลื่อนไหวทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร สังกัดกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1
4
N/A
---
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 (Sep 14, 2010)

รวมแหล่งข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา พระราชบัญัติสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึง ถาม-ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมกับนักวิชาการ

1
4
N/A
---
กรมทรัพยากรธรณี

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรม หน่วยงานในกรมทรัพยากรธรณี ข้อมูลทรัพยากรธรณี โครงการต่าง ๆ กฎหมายและระเบียบ

1
3
N/A
---
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

 (Sep 14, 2010)

แนะนำบุคลากร บทบาทหน้าที่ แผนการปฏิบัติงาน ข้อมูลพื้นฐานภาคเหนือตอนบน ปัญหาสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ข้อมูลด้านกฎหมาย ร้องทุกข์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และข่าวสาร ประกาศของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

1
3
N/A
---
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

 (Sep 14, 2010)

แนะนำสำนักงาน สถานการณ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

1
3
N/A
---
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

 (Sep 14, 2010)

ปฏิบัติงานตามพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนครอบคลุม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม เลย แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ บุคลากร กิจกรรมสำนักงาน วิชาการเทคโนโลยี สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และข่าวสารสิ่งแวดล้อม

1
3
N/A
---
ส่วนแหล่งน้ำทะเล

 (Sep 14, 2010)

แนะนำ ส่วนแหล่งน้ำทะเล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภารกิจ กฎหมายทางทะเล โครงการศึกษาวิจัย และเอกสารเผยแพร่

1
3
N/A
---
กรมทรัพยากรน้ำ

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลหน่วยงาน บทบาท นโยบาย โครงสร้างหน่วยงาน ข่าสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลจากกรมชลประทาน ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร

1
2
N/A
---
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พื&#

 (Sep 14, 2010)

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงานในสังกัด อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ พรรณไม้ ป่า ดิน น้ำ สัตว์ แมลง โรค และการกำจัด สมุนไพร กฎระเบียบ และโครงการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1
2
N/A
---
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 7

 (Sep 14, 2010)

แนะนำศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ แผนผังองค์กร แผนที่น้ำบาดาลในจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลน้ำบาดาลในประเทศไทย โครงการต่าง ๆ และข่าวสารน้ำบาดาล

1
2
N/A
---
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

 (Sep 14, 2010)

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ

1
2
N/A
---
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

 (Sep 14, 2010)

ปฏิบัติงานตามพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนครอบคลุม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม เลย แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ บุคลากร กิจกรรมสำนักงาน วิชาการเทคโนโลยี สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และข่าวสารสิ่งแวดล้อม

1
2
N/A
---
กรมควบคุมมลพิษ

 (Sep 14, 2010)

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน โดยมีเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือ การจัดหาข้อมูลที่มีความทันสมัยที่สุดเท่าที่กระทำได้ การบริการของไซต์นี้ประกอบด้วย การรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศรายวันของกรุงเทพฯ

1
1
N/A
---
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 (Sep 14, 2010)

ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา ผู้บริหาร โครงสร้าง อัตรากำลัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ ของกรมทรัพทยากรทางทะเลาและชายฝั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาระน่ารู้ และกระดานข่าว

1
1
N/A
---
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจและข่าวสารของรัฐมนตรี บทความวิชาการ

1
1
N/A
---
ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1
1
N/A
---
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

 (Sep 14, 2010)

แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี แผนจัดการสิ่งแวดล้อมภาค รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนบน ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

1
1
N/A
---
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

 (Sep 14, 2010)

เป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

1
1

 
หมายเหตุ
※ การแสดงผลรายการเว็บไซต์ เรียงตามสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ต่อวัน / เดือน.
※ อันดับของเว็บไซต์จะดีขึ้นเมื่อนำโค๊ด HTML ด้านบนไปติดในเว็บไซต์ของคุณ.
※ การแลกลิงก์ของเว็บไซต์ เพื่อให้ SEO มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
※ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม โปรดเข้าใจว่าเราอาจจะทำการลบลิงค์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เว็บไซต์ทั้งหมด : 15848 เว็บไซต์
หมวดหมู่เว็บไซต์ทั้งหมด : 657ประเภท